PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ DO UČEBNÍCH OBORŮ

 

Přijímací zkoušky pro školní rok 2018/2019

Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole pro první kolo přijímacího řízení odevzdá zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli školy nejpozději do 1. března 2018.

 

Ředitel školy rozhodl, že pro nový školní rok 2018/2019 se přijímací zkoušky nekonají. Uchazeči budou vybrání ke studiu ve střední škole dle níže uvedených kritérií přijímacího řízení.

 

Kriteria přijímacího řízení dle § 60, odst. 4 školského zákona:

  • dosažené vzdělání (splnění povinné školní docházky);
  • řádně vyplněná přihláška včetně potvrzení zdravotní způsobilosti pro zvolený obor;
  • doporučení školského poradenského zařízení (§ 16 odst. 6 školského zákona) není podmínkou.

 

O skutečnosti, že se přijímací zkoušky nekonají, budou písemně bez zbytečného odkladu informování zákonní zástupci nezletilých uchazečů. Současně s touto informací bude uchazeči sděleno jeho registrační číslo.

 

Způsob seznámení s výsledky přijímacího řízení

Pořadí přijatých uchazečů bude zveřejněno na veřejně přístupném místě školy a způsobem umožňujícím dálkový přístup a to v souladu s právními předpisy týkající se ochrany osobních údajů. Nejdříve však 24. 4. 2018.

 

Zveřejněním seznamu (přidělená registrační čísla uchazečů) se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

 

Rozhodnutí o nepřijetí bude odesláno nejdříve 24. 4. 2018.

 

Svůj úmysl vzdělávat se ve škole potvrdí zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. 

 

Seznámení s výsledky přijímacího řízení

do učebních oborů SŠ od 1. 9. 2018

 

Do níže uvedených učebních oborů SŠ byli přijati následující uchazeči. Seznam přijatých uchazečů je sestaven podle učebních oborů a registračních čísel. O přidělení registračního čísla Vašeho syna jste byli informování zaslaným dopisem.

 

RVP – STAVEBNÍ PRÁCE - 36-67-E/02

ŠVP – stavební práce – zaměření zednické práce 

Registrační čísla:

5 - 513/2018-19/STP

6 - 514/2018-19/STP

7 - 515/2018-19/STP

9 - 517/2018-19/STP

10 - 518/2018-19/STP

13 - 530/2018-19/STP

15 - 536/2018-19/STP

 

RVP – PRÁCE VE STRAVOVÁNÍ - 65-51-E/02

ŠVP – práce ve stravování – zaměření kuchařské práce

Registrační čísla:

8 – 516/2018-19/PVS

11 – 519/2018-19/PVS

 

RVP – LESNICKÉ PRÁCE - 41-56-E/01

ŠVP – lesnické práce – zaměření lesní výroba

Registrační čísla:

1 – 498/2018-19/LSP

2 – 499/2018-19/LSP

3 – 511/2018-19/LSP

4 – 512/2018-19/LSP

12 – 528/2018-19/LSP

14 – 531/2018-19/LSP

 

Přihlášky žáků zaslané po stanoveném termínu budou zařazeny do 2. kola přijímacího řízení.


TOPlist