PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ DO UČEBNÍCH OBORŮ

 

Přijímací zkoušky pro školní rok 2019/2020

Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole pro první kolo přijímacího řízení odevzdá zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli školy nejpozději do 1. března 2019.

 

Ředitel školy rozhodl, že pro nový školní rok 2019/2020 se přijímací zkoušky nekonají. Uchazeči budou vybrání ke studiu ve střední škole dle níže uvedených kritérií přijímacího řízení.

 

Kriteria přijímacího řízení dle § 60, odst. 4 školského zákona:

  • dosažené vzdělání (splnění povinné školní docházky);
  • řádně vyplněná přihláška včetně potvrzení zdravotní způsobilosti pro zvolený obor;
  • doporučení školského poradenského zařízení (§ 16 odst. 6 školského zákona) není podmínkou.

 

O skutečnosti, že se přijímací zkoušky nekonají, budou písemně bez zbytečného odkladu informování zákonní zástupci nezletilých uchazečů. Současně s touto informací bude uchazeči sděleno jeho registrační číslo.

TOPlist