PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ DO UČEBNÍCH OBORŮ

 

Přijímací zkoušky pro školní rok 2019/2020

Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole pro první kolo přijímacího řízení odevzdá zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli školy nejpozději do 1. března 2019.

Ředitel školy rozhodl, že pro nový školní rok 2019/2020 se přijímací zkoušky nekonají. Uchazeči budou vybrání ke studiu ve střední škole dle níže uvedených kritérií přijímacího řízení.

 

Kriteria přijímacího řízení dle § 60, odst. 4 školského zákona:

  • dosažené vzdělání (splnění povinné školní docházky);
  • řádně vyplněná přihláška včetně potvrzení zdravotní způsobilosti pro zvolený obor;
  • doporučení školského poradenského zařízení (§ 16 odst. 6 školského zákona) není podmínkou.

O skutečnosti, že se přijímací zkoušky nekonají, budou písemně bez zbytečného odkladu informování zákonní zástupci nezletilých uchazečů. Současně s touto informací bude uchazeči sděleno jeho registrační číslo.

 

Způsob seznámení s výsledky přijímacího řízení

Pořadí přijatých uchazečů bude zveřejněno na veřejně přístupném místě školy a způsobem umožňujícím dálkový přístup a to v souladu s právními předpisy týkající se ochrany osobních údajů. Nejdříve však 24. 4. 2019.

Zveřejněním seznamu (přidělená registrační čísla uchazečů) se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Rozhodnutí o nepřijetí bude odesláno nejdříve 24. 4. 2019.

Svůj úmysl vzdělávat se ve škole potvrdí zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí.

 

Výsledky přijímacího řízení

Ředitel SŠ v souladu § 60 odst. 2, písmene e) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a § 15, odst. 2 vyhlášky 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod registračním číslem do jednotlivých učebních oborů středního vzdělávání.

 

Učební obor:

36-67-E/02 stavební práce

3/1138-2019/20

4/1139-2019/20

6/1141-2019/20

7/1142-2019/20

8/1143-2019/20

9/1144-2019/20

 

65-51-E/02 práce ve stravování

1/1136-2019/20

2/1137-2019/20

5/1140-2019/20

 


TOPlist