VIZE ŠKOLY

 

Základní a střední škola jsou součástí Výchovného ústavu ve Střílkách. Výchovný ústav plní ve vztahu k dětem zejména úkoly výchovné, vzdělávací a sociální.

 

VÝCHOVÁVAT – přestože některé z dětí nemají předchozí zkušenosti ani představu o tom, jak to vypadá, když je někdo vychovává, jaké to je, když mají zázemí, jak se mají v určitých situacích chovat. Jsou to děti, kterým bohužel nebylo dopřáno poznat, kde jsou hranice, a proto je zkouší na různých místech svého světa objevovat samy. Naším úkolem je pomoci dětem poznat, kde jsou hranice, naučit je orientovat se ve světě a zažít pocit jistoty.

 

VZDĚLÁVAT – přestože se řadě z nich nepodařilo zařadit se do kolektivu v předchozích třídách, nepodařilo se jim přizpůsobit se normám většiny, nepodařilo se jim být pochopeno ostatními, spíše než o docházce můžeme někdy mluvit o návštěvě školy. Neprobudíme zájem o vzdělání u všech, ale můžeme dětem poskytnout řadu podnětů, změnit jejich pohled a názor na výuku, na vzdělání. Cestou je zpočátku ocenění drobných pokroků, které mohou vést ke změně pohledu a názoru a dalšímu rozvoji chlapců. Pozitivní zážitky zprostředkované pedagogy jsou cestou k tomu, aby si i oni našli svou vlastní cestu životem a dokázali obstát ve společnosti.

 

SOCIÁLNÍ ÚKOL – pracujeme s dětmi, které mnohde odmítají, nemají dobré zázemí. Přesto můžeme na každém z nich vidět něco dobrého a to zviditelnit. Snažíme se naše žáky brát takové, jací jsou, neodsuzovat je, ale modifikovat jejich nevhodné chování a nesprávné postupy při řešení problémů. Chceme žáky podpořit, poskytnout jim zážitek, že o ně někdo stojí a záleží mu na něm. Podpořit vhodné reakce a chování k ostatním, ať už v kolektivu spolužáků, k pedagogům či ostatním lidem.

Do naší školy jsou přijímány děti ve věku od 15 do 18 let (případně do 19 let) se závažnými poruchami chování, u nichž byla nařízena ústavní nebo uložena ochranná výchova.

Z hlediska § 16 odst. 4 školského zákona se jedná o děti se sociálním znevýhodněním.

Tyto děti je zapotřebí motivovat, vychovávat a vzdělávat, aby se jejich problémy v chování dále neprohlubovaly. Pro pedagogické pracovníky to znamená:

                                    „ všímat si a podporovat.“

Všímat si znamená včas poznat rizikového žáka a umět rozpoznat první signály problémového chování.

Pod pojmem podpora rozumíme několik oblastí:

 • podporovat žáka v rozpoznání a korekci svého problému chování
 • podporovat pozitivní momenty v jeho chování
 • podporovat opakovaný zážitek úspěchu ve škole
 • podporovat okolí žáka v dosahování pozitivních změn

 

Na základě  autoevaluace  výsledků ve vzdělávání za poslední hodnocená období a s ohledem na věk přijímaných žáků (školní rok 2011/2012 a 2012/2013 tj. 16,16 a 16,21 – průměrný věk žáka k 1. září školního roku) škola otevírá od školního roku 2011/2012, i v letech následujících, dva dvouleté učební obory (u tříletého učebního oboru není předpoklad vyučení se v oboru). U obou oborů je reálná šance dětí získat střední vzdělání s výučním listem.

 

RVP – PRÁCE VE STRAVOVÁNÍ  - 65-51-E/02

ŠVP – práce ve stravování – zaměření kuchařské práce

 

RVP – STAVEBNÍ PRÁCE  - 36-67-E/02

ŠVP – stavební práce – zaměření zednické práce 

 

RVP – LESNICKÉ PRÁCE  - 41-56-E/01

ŠVP – lesnické práce

 

KRÁTKODOBÝ PLÁN - OČEKÁVANÉ ZMĚNY

 

a) výchovně vzdělávací činnost

 • od nového školního roku očekáváme stabilizaci počtu dětí ve třídách (změny: postupné rušení DD, pěstounská péče, nový přístup MPSV )
 • nepočítáme s rozšířením vzdělávací nabídky o další učební obor
 • pro žáky ZŠ při DD (budoucí žáci SŠ) zorganizujeme „den otevřených dveří“
 • internetové stránky zařízení rozšíříme o prezentace učebních oborů
 • zaměříme se na zkvalitnění výuky - počítačová učebna, interaktivní učebna – využívání prezentací, Dumů aj.
 • dále budeme využívat jednotného zadání pro závěrečné zkoušky - NZZ

b) další vzdělávání pedagogických pracovníků

 • nadále budeme podporovat pedagogické pracovníky k dosažení vzdělání
 • budeme požadovat účast na školeních zaměřených na výchovu a vzdělávání
 • budeme požadovat účast na školeních odborně zaměřených (učitele VP, OP)

c) vybavení tříd, pracovišť odborného výuky učňů

 • využijeme finanční podpory poskytované z operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ v případě nové výzvy
 • vybavení učebny oboru Práce ve stravování – nová interaktivní tabule
 • vybavení počítači – učitelé odborného výcviku
 • z vlastních prostředků vybavíme nábytkem jednu z učeben

d) provozní změny v důsledku stavebních změn (nová výstavba, přestavby)

 • od MŠMT v posledních letech požadujeme investice na dostavbu stavebního dvora
 • stavbou získáme zázemí prostory pro výuku učebního oboru stavební práce v zimě
 • stavbou získáme další prostory pro rozšíření mimoškolních aktivit zařízení, na kterých se podílí i učitelé základní a střední školy

 e) služby

 • škola je součástí výchovného ústavu a podílí se na výchově a vzdělávání dětí s nařízenou ústavní nebo uloženou ochrannou výchovou
 • v rámci legislativních změn se počítá se snížením počtu dětí umísťovaných do VÚ
 • škola – výchovný ústav bude muset reagovat na mezinárodní trend – snižování počtu dětí v ústavních zařízeních, součinnost s MPSV
 • prioritou MŠMT, odboru speciálního školství je prevence (práce v terénu, práce s rodinou, krizová lůžka) a práce s dětmi, které propadají sítem ústavních zařízení (drogově závislí, s extremními poruchami chování)
 • pracovníci školy – učitelé v případě sníženého počtu žáků ve třídách mohou dočasně vykonávat prevenci  - terénní sociální pracovník 

 

Obrázek z této sekce z webových stránek: citát od Johna Lennona.

TOPlist