HISTORIE VÝCHOVNÉHO ÚSTAVU PRO MLÁDEŽ STŘÍLKY OD 1949

 

        V roce 1949 byl umístěn v hlavních objektech stříleckého zámku  s přilehlými budovami – stavebním dvorem, zahradnickým domkem s areálem zahrad, skleníků, ovocným sadem se dvěma rybníky a rozsáhlým lesoparkem o celkové rozloze 12,5 hektaru.

        Měl kapacitu svěřenců v celkovém počtu 84 míst, rozdělených do 7 výchovných skupin (z toho jedna pracovně výchovná skupina, která působila při UP závodech v Bučovic). Od té doby, co ústav na zámku působil, prošel mnoha změnami, včetně uspořádání struktury učebních oborů, tak i změnami ve vedení ústavu. Poslední změna v bývalém zařízení byla kolem roku 1980.

  V té době se ve VÚM Střílky vyučovaly učební obory:

- 3,5 letý obor zedník

- 3,5 letý obor truhlář

- třída pro doplnění povinné školní docházky, spojená se skupinou s ochranným režimem.

V zařízení bylo otevřeno celkem 6 tříd.

Ředitelem byl PaeDr. Emil Charvát, který vedl asi 50 pracovníků. Organizačně byl výchovný ústav pro mládež  řízen odborem školství při Jihomoravském krajském národním výboru se sídlem  v Brně.

Rok po sametové revoluci,  z roku 1989,  bylo konkursní řízení, které bylo typické ve školství, a mělo cílem výměnu vedoucích pracovníků, kteří školská zařízení vedly v duchu komunistických zásad. Výchovný ústav ve Střílkách zažil tyto konkursy tři. Na první se přihlásil a vyhrál jej stávající ředitel. Jm KNV v Brně jej však do funkce nepotvrdilo. Po druhém konkursu nebyl také nikdo jmenován.

Až třetí konkurs rozhodl o jmenování do funkce nového ředitele výchovného ústavu ve Střílkách Mgr. Lubomíra Ševčíka s datem nástupu k 1.11.1990.Úvodním datem, který předznamenal řadu dalších historických událostí, byl 1.leden 1991, kdy VÚM Střílky získalo právní subjektivitu jako jedno z prvních školských zařízení v rámci naší republiky.

Se zahájením školního roku 1991/92 – 17.9.  se na půdě výchovného ústavu objevila postarší paní jménem Anna Azan, rozená Černá, vnučka původního majitele stříleckého zámku z roku 1948. Její žádost o vrácení tohoto objektu v rámci restitučního zákona do jejího vlastnictví, nastavila směr dalších historických mezníků ve vývoji VÚM Střílky. Rozhodnutím Okresního úřadu v Kroměříži – Zem 203-1045/92 LO ze dne 14.4.1992 podle § 12, písm. a, zákona 284/91 a podle ů 9, odst. 2, zákona 229/91 Sb. byla schválena  dohoda o vydání nemovitostí paní Anně Azan Černé, nar.: 11.6.1928, bytem Praha 10, Pod Strání 2.

Výchovný ústav pro mládež ve Střílkách ukončil svoji činnost ke dni 30.6.1992. Poté byly svěřenci rozvezeni do různých ústavu v ČR, případně puštěni na podmínku k rodičům. Většině zaměstnancům byl ukončen pracovní poměr k 31.8.1992. Pouze ředitel a hospodářka v pracovním poměru zůstali. Jejich úkolem bylo zajistit rekonstrukci a výstavbu nového areálu výchovného ústavu ve Střílkách.

Po dohodě s p. A. Azan Černou jí nebyly vydány nově zastavěné pozemky včetně budov. Jednalo se o stavební dvůr s dílnami a pozemek oddělující stavební dvůr od místní silnice. Kupní smlouvou tyto pozemky přešly  do majetku Výchovného ústavu (prodávající byl obecní úřad ve Střílkách a Okresní úřad v Kroměříži.) Celková výměra prodávané parcely č. 2/1 činila 4720 m2. Tyto pozemky s budovou stavebního dvora se staly základním prostorem pro výstavbu nového areálu budoucího ústavu.

Stavební práce na přípojkách přístupové komunikace k místní silnici, vody, elektriky a kanalizace začaly  již v říjnu 1992, kdy se prostřednictvím Asociace náhradní výchovy podařilo zajistit na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy základní investiční kapitál ve výši 2 200 tisíc Kč na rekonstrukci ústavu. Další částí stavební akce roku 1992 bylo dokončení projektu stavební akce „Rekonstrukce a přístavba areálu VÚM Střílky“, výběrové řízení na stavební firmu a zajištění finančních prostředků na celou stavební akci.

V roce 1994 probíhalo několik jednání vzniklého občanského sdružení některých občanů  ze Střílek, kteří zahájili podpisovou akci proti umístění „vrahů a narkomanů“ do stříleckého ústavu. Jejich představa byla zřídit v nově rekonstruovaném a vystaveném areálu domov důchodců. Tato podpisová akce byla zmanipulována některými bývalými zaměstnanci ústavu, kteří byli propuštěni.  MŠMT ČR  a vedení ústavu i přes tuto místní aktivitu zajistilo setrvání ústavu ve Střílkách.

 

        K 31.8.1994 byla dokončena a předána do užívání rekonstruovaná  hlavní budova ústavu a 1.9.1994 byl znovu zahájen provoz lůžkové části. Datem 4.9.1994 – v pondělí byly z diagnostického ústavu v Brně převezeni 3 noví svěřenci, kteří byli zařazení do 3 -letého učebního oboru zedník. Byli přijati noví pracovníci na funkce vychovatel, učitel, dílenský učitel, pomocný vychovatel, účetní kuchařka a další provozní pracovníci.

        Stavební akce byla kompletně dokončena v roce 1996 – budova školy, vnitřní nádvoří, hřiště, venkovní terénní úpravy, dva služební rodinné domy a další.

        V dalších letech byli postupně přijímáni noví svěřenci, otevírány nové učební obory – stavební výroba a provoz společného stravování. V návaznosti na zvyšování kapacity zařízení a rozšiřování učebních oborů se zvyšoval i počet odborných a provozních pracovníků.      

        K 1.9.2000 byla rozšířena kapacita lůžek ve Střílkách z původních 36 míst na kapacitu 48 lůžek.

      K 1.9.1999 byl výchovný ústav pro mládež ve Střílkách sloučen se Střediskem výchovné péče pro děti a mládež HELP v Uherském Hradišti. SVP HELP se stalo odloučeným pracovištěm VÚM Střílky. S dokončením výstavby nové budovy pro SVP HELP k 1.1.2000 byla v této budově otevřena lůžková kapacita pro děvčata s nařízenou ústavní nebo uloženou ochrannou výchovou o kapacitě 16 lůžek. V roce 2000 byla pod SVP HELP  znovu zprovozněna linka důvěry pro region okresu Uherské Hradiště.

K 1.9.2000 má VÚM Střílky tyto učební obory  a kapacity:

  •   3 letý učební obor zedník
  •   2 letý učební obor stavební výroba
  •   2 letý učební obor provoz společného stravování

        Ve Střílkách je 48 lůžek pro chlapce s nařízenou OV a ÚV, určen jak pro učiliště v zařízení, tak děti dochází do civilních středních škol.

        Na odloučeném pracovišti Stediska výchovné péče v Uherském Hradišti je 16 lůžek pro dívky s nařízenou ÚV a OV, které jsou integrovány do sítě místního středního školství, účastní rekvalifikačních  kursů, nebo jsou zařazovány do pracovního poměru. Je zde také aumbulantní oddělení pro mládež s výchovnými problémy, linka důvěry s týdenním provozem od 8:00 - 24:00 hod, převážně pro region okresu Uherské Hadiště.

        Stav pracovníků se i s Uherským Hradištěm pohybuje kolem 45 se stálým úvazkem a kolem 30 pracovníků na dohodu o provedení práce (především na lince důvěry). 

        Vzhledem k nedostatku finančních prostředků byl k 28.2.2001 ukončen provoz linky důvěry, která byla po jednáních s představiteli města Uherské Hradiště převedena pod linku důvěry ve Zlíně, a lůžkové oddělení pro dívky bylo zrušeno v roce 2004, z důvodu navrácení budovy městu .