VIZE ŠKOLY

 

     Střední škola je součástí Výchovného ústavu ve Střílkách. Výchovný ústav plní ve vztahu k dětem zejména úkoly výchovné, vzdělávací a sociální.

       Do školy jsou přijímány děti ve věku od 15 do 18 let (případně do 19 let) s nařízenou ústavní, nebo uloženou ochrannou výchovou.

     Absolvováním dvou let studia a úspěšným vykonáním závěrečné zkoušky žák získá střední vzdělání s výučním listem.

      Výběr žáků škola může jen v omezené míře ovlivnit. Bude se však snažit omezit nepříznivý vývoj posledních let (výjimka minulý školní rok) – nízký počet žáků vyučených v jednotlivých učebních oborech.

         Již dvacet let prožíváme informační boom podporovaný rozvojem informačních technologií. Od mateřské školy jsou děti vedeny k samostatnému vyhledávání informací. A naučí se to. Získávají zkušenost, že každá informace je dohledatelná.

       Výsledkem naší snahy, aby si děti dokázaly hledat informace je fakt, že to umí a využívají. Po nastoupení do školy, když ztratí respekt k učiteli (učitelce), tak nechápou, proč mají poslouchat a přijímat informace, které jim aktuálně „k ničemu neslouží“. Důsledkem je ztráta atraktivity výuky.

      Je pryč doba, kdy byl učitel hlavním přenašečem nové informace a byl ctěn všemi generacemi. Jako přenašeč nové informace je nezajímavý. Tuto roli velmi rychle ztrácí, často ji už nemá. Byl nahrazen kvalitnějšími informačními zdroji.   

      

Učitel má dnes dva hlavní cíle:

 • naučit žáky informace adekvátně syntetizovat
 • být vzorem

    

    Měl by svým každodenním přístupem a schopností vysvětlovat, dávat korekci tendenčním informacím uváděných v médiích, které zcela postrádají smysl zodpovědnosti za sekundární dopad svých informací.

     Učitel by měl být vzorem schopnosti dokázat žákům lásku k oboru, k vědění a poznávání. Přestává být nejvýznamnější, nakolik zná obor, který vyučuje – nejvýznamnější se jeví, nakolik svou osobou a přístupem dokáže k vyučovanému oboru žáky zaangažovat. Nakolik jim předvede co to je „být v práci srdcem“, ne jen vykonávat činnost za mzdu.

 

RVP – PRÁCE VE STRAVOVÁNÍ  - 65-51-E/02

ŠVP – práce ve stravování – zaměření kuchařské práce

 

RVP – STAVEBNÍ PRÁCE  - 36-67-E/02

ŠVP – stavební práce – zaměření zednické práce 

 

RVP – LESNICKÉ PRÁCE – 41-56-E/01

ŠVP – lesnické práce – zaměření lesní výroba 

 

      V případě sníženého počtu žáků (kapacita výchovného ústavu – 48 dětí) škola otevírá jednu třídu základní školy pro žáky 8. nebo 9. ročníku v posledním devátém roce školní docházky.

 

RVP -  ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠVP – Nevzdej to!

 

KRÁTKODOBÝ PLÁN

 

a) výchovně vzdělávací činnost

 • pro žáky ZŠ při DD (budoucí žáci SŠ) pravidelně organizujeme ve spolupráci s dětskými domovy „den otevřených dveří“
 • od nového školního roku očekáváme stabilizaci počtu dětí ve třídách
 1. pokračují nízké počty žáků přijímaných v rámci přijímacího řízení
 2. doplnění počtem žáků přijímaných mino termín přijímacího řízení – přestup, přijetí do vyššího ročníku
 3. menší počet žáků zletilých v průběhu školní docházky v důsledku přijímání starších žáků
 • v případě sníženého počtu žáků škola otevře jednu třídu základní školy (výjimečně)
 • zaměříme se na zkvalitnění výuky  -  využívání Dumů, výukových programů a prezentací na internetu při výuce s interaktivní tabulí (nejen počítačová učebna – výuka informatiky)
 • využíváme jednotného zadání pro závěrečné zkoušky – NZZ
 • uspořádáme další ročník soutěže „Střílkymann“ s novým logem „Hrommann“ 

b) další vzdělávání pedagogických pracovníků

 • nadále budeme podporovat pedagogické pracovníky k rozšíření získaného vzdělání
 • budeme požadovat účast na školeních zaměřených na výchovu a vzdělávání
 • budeme požadovat účast na školeních odborně zaměřených (učitele VP, OP)

c) vybavení tříd, pracovišť odborné výuky učňů

 • využijeme finanční podpory poskytované z operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ nebo jiného programu vyhlášeného MŠMT
 • z provozních prostředků vybavíme nábytkem třídu s interaktivní tabulí
 • z provozních prostředků pořídíme monitor, který bude propojený s počítačem v interaktivní třídě, umístěný bude na chodbě školy nejen pro aktuální informace žákům
 • z provozních prostředků dovybavujeme praktické učebny učebních oborů

d) provozní změny v důsledku stavebních změn (nová výstavba, přestavby)

 • od MŠMT v posledních letech požadujeme investice na dostavbu stavebního dvora
 • stavební úpravou na stavebním dvoře získáme prostory pro výuku učebních oborů v zimním období
 • stavbou získáme další prostory i pro rozšíření mimoškolních aktivit zařízení

 e) služby

 • škola je součástí VÚ a podílí se i na výchově dětí s nařízenou ÚV nebo uloženou OCHV
 • škola spolupracuje s dalšími zařízeními poskytující žákům informace v oblasti drogové prevence i práci s drogově závislými klienty
 • škola spolupracuje s pracovníky PMS ČR v rámci dohledu, dozoru pracovníka PMS a zabezpečuje výkon OPP, SPČ
 • škola spolupracuje s odbornými pracovníky zařízení – psycholog, etoped
 • škola spolupracuje i s ostatními organizacemi – PPP, SPC, ÚP, OSPOD, PČR aj.

 

 

Obrázek z této sekce z webových stránek: citát od Johna Lennona.