Historie Výchovného ústavu pro mládež Střílky

od roku 1949

V roce 1949 byl umístěn VÚM v hlavních objektech stříleckého zámku s přilehlými budovami - stavebním dvorem, zahradnickým domkem s areálem zahrad, skleníků, ovocným sadem se dvěma rybníky a rozsáhlým lesoparkem o celkové rozloze 12,5 hektaru.

Měl kapacitu svěřenců v celkovém počtu 84 míst, rozdělených do 7 výchovných skupin (z toho jedna pracovně výchovná skupina, která působila při UP závodech v Bučovicích). Od té doby, co ústav na zámku působil, prošel mnoha změnami, včetně uspořádání struktury učebních oborů, tak i změnami ve vedení ústavu. Poslední změna v bývalém zařízení byla kolem roku 1980.

V té době se ve VÚM Střílky vyučovaly učební obory:

  • 3,5 letý obor Zedník
  • 3,5 letý obor Truhlář
  • třída pro doplnění povinné školní docházky, spojená se skupinou s ochranným režimem

V zařízení bylo otevřeno celkem 6 tříd.

Ředitelem byl PaeDr. Emil Charvát, který vedl asi 50 pracovníků. Organizačně byl Výchovný ústav pro mládež řízen odborem školství při Jihomoravském krajském národním výboru se sídlem v Brně.

Rok po sametové revoluci, bylo konkursní řízení, které bylo typické ve školství, a mělo za cíl výměnu vedoucích pracovníků, kteří školská zařízení vedli v duchu komunistických zásad. Výchovný ústav ve Střílkách zažil tyto konkursy tři. Na první se přihlásil a vyhrál jej stávající ředitel. Jihomoravský KNV v Brně jej však do funkce nepotvrdil. Po druhém konkursu nebyl také nikdo jmenován. Až třetí konkurs rozhodl o jmenování do funkce nového ředitele Výchovného ústavu ve Střílkách Mgr. Lubomíra Ševčíka s datem nástupu k 1. 11. 1990. Úvodním datem, který předznamenal řadu dalších historických událostí, byl 1. leden 1991, kdy VÚM Střílky získal právní subjektivitu jako jeden z prvních školských zařízení v rámci naší republiky.

Se zahájením školního roku 1991/92 - 17. 9. se na půdě výchovného ústavu objevila postarší paní jménem Anna Azan, rozená Černá, vnučka původního majitele stříleckého zámku z roku 1948. Její žádost o vrácení tohoto objektu v rámci restitučního zákona do jejího vlastnictví, nastavila směr dalších historických mezníků ve vývoji VÚM Střílky. Rozhodnutím Okresního úřadu v Kroměříži - Zem 203-1045/92 LO ze dne 14. 4. 1992 podle § 12, písm. a, zákona 284/91 a podle § 9, odst. 2, zákona 229/91 Sb. byla schválena dohoda o vydání nemovitostí paní Anně Azan Černé, nar.: 11. 6. 1928, bytem Praha 10, Pod Strání 2.

Výchovný ústav pro mládež ve Střílkách ukončil svoji činnost ke dni 30. 6. 1992. Poté byli svěřenci rozvezeni do různých ústavů v ČR, případně puštěni na podmínku k rodičům. Většině zaměstnanců byl ukončen pracovní poměr k 31. 8. 1992. Pouze ředitel a hospodářka v pracovním poměru zůstali. Jejich úkolem bylo zajistit rekonstrukci a výstavbu nového areálu Výchovného ústavu ve Střílkách.

Po dohodě s p. A. Azan Černou jí nebyly vydány nově zastavěné pozemky včetně budov. Jednalo se o stavební dvůr s dílnami a pozemek oddělující stavební dvůr od místní silnice. Kupní smlouvou tyto pozemky přešly do majetku Výchovného ústavu (prodávající byl Obecní úřad ve Střílkách a Okresní úřad v Kroměříži.) Celková výměra prodávané parcely č. 2/1 činila 4720 m2. Tyto pozemky s budovou stavebního dvora se staly základním prostorem pro výstavbu nového areálu budoucího ústavu.

Stavební práce na přípojkách přístupové komunikace k místní silnici, vody, elektriky a kanalizace začaly již v říjnu 1992, kdy se prostřednictvím Asociace náhradní výchovy podařilo zajistit na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy základní investiční kapitál ve výši 2 200 000 Kč na rekonstrukci ústavu. Další částí stavební akce z roku 1992 bylo dokončení projektu "Rekonstrukce a přístavba areálu VÚM Střílky", výběrové řízení na stavební firmu a zajištění finančních prostředků na celou stavební akci.

V roce 1994 probíhalo několik jednání vzniklého občanského sdružení některých občanů ze Střílek, kteří zahájili podpisovou akci proti umístění "vrahů a narkomanů" do stříleckého ústavu. Jejich představa byla zřídit v nově rekonstruovaném a vystavěném areálu domov důchodců. Tato podpisová akce byla zmanipulována některými bývalými zaměstnanci ústavu, kteří byli propuštěni. MŠMT ČR a vedení ústavu i přes tuto místní aktivitu zajistilo setrvání ústavu ve Střílkách. 

K 31. 8. 1994 byla dokončena a předána do užívání rekonstruovaná hlavní budova ústavu a 1. 9. 1994 byl znovu zahájen provoz lůžkové části. Datem 4. 9. 1994, v pondělí byli z diagnostického ústavu v Brně převezeni 3 noví svěřenci, kteří byli zařazení do 3-letého učebního oboru Zedník. Byli přijati noví pracovníci na funkce vychovatel, učitel, dílenský učitel, pomocný vychovatel, účetní, kuchařka a další provozní pracovníci.

Stavební akce byly kompletně dokončeny v roce 1996 - budova školy, vnitřní nádvoří, hřiště, venkovní terénní úpravy, dva služební rodinné domy a další.

V dalších letech byli postupně přijímáni noví svěřenci, otevírány nové učební obory - Stavební výroba a Provoz společného stravování. V návaznosti na zvyšování kapacity zařízení a rozšiřování učebních oborů se zvyšoval i počet odborných a provozních pracovníků.

K 1. 9. 2000 byla rozšířena kapacita lůžek ve Střílkách z původních 36 míst na kapacitu 48 lůžek.

K 1. 9. 1999 byl Výchovný ústav pro mládež ve Střílkách sloučen se Střediskem výchovné péče pro děti a mládež HELP v Uherském Hradišti. SVP HELP se stalo odloučeným pracovištěm VÚM Střílky. S dokončením výstavby nové budovy pro SVP HELP k 1. 1. 2000 byla v této budově otevřena lůžková kapacita pro děvčata s nařízenou ústavní nebo uloženou ochrannou výchovou o kapacitě 16 lůžek. V roce 2000 byla pod SVP HELP znovu zprovozněna linka důvěry pro region okresu Uherské Hradiště.

K 1. 9. 2000 měl VÚM Střílky tyto učební obory a kapacity:

  • 3 letý učební obor Zedník
  • 2 letý učební obor Stavební výroba
  • 2 letý učební obor Provoz společného stravování

Ve Střílkách bylo 48 lůžek pro chlapce s nařízenou OV a ÚV, určené jak pro učiliště v zařízení, tak děti docházející do civilních středních škol.

Na odloučeném pracovišti Střediska výchovné péče v Uherském Hradišti bylo 16 lůžek pro dívky s nařízenou ÚV a OV, které byly integrovány do sítě místního středního školství, účastnily se rekvalifikačních kursů, nebo byly zařazovány do pracovního poměru. Bylo zde také ambulantní oddělení pro mládež s výchovnými problémy, linka důvěry s týdenním provozem od 8:00 do 24:00 hod, převážně pro region okresu Uherské Hradiště.

Stav pracovníků se i s Uherským Hradištěm pohyboval kolem 45 se stálým úvazkem a kolem 30 pracovníků na dohodu o provedení práce (především na lince důvěry).

Vzhledem k nedostatku finančních prostředků byl k 28. 2. 2001 ukončen provoz linky důvěry, která byla po jednáních s představiteli města Uherské Hradiště převedena pod linku důvěry ve Zlíně a lůžkové oddělení pro dívky bylo zrušeno v roce 2004, z důvodu navrácení budovy městu.