Škola

"Když mi bylo 5 let, matka mi neustále říkala, že štěstí je klíčem k životu. Když jsem šel do školy, ptali se mě, co chci být, až vyrostu. Napsal jsem "šťastný". Řekli mi, že jsem úkol nepochopil, a já jim řekl, že oni nepochopili život."
John LennonZákladní a střední škola jsou součástí Výchovného ústavu ve Střílkách. Výchovný ústav plní ve vztahu k dětem zejména úkoly výchovné, vzdělávací a sociální. Do školy jsou přijímány děti ve věku od 15 (případně 14 let) do 18 let (případně 19 let) se závažnými poruchami chování, u nichž byla nařízena ústavní nebo uložena ochranná výchova. Z hlediska § 16 odst. 4 školského zákona se jedná o děti se sociálním znevýhodněním.

Tyto děti je zapotřebí motivovat, vychovávat a vzdělávat, aby se jejich problémy v chování dále neprohlubovaly. Pro pedagogické pracovníky to znamená "všímat si a podporovat".

Všímat si znamená včas poznat rizikového žáka a umět rozpoznat první signály problémového chování.

Pod pojmem podpora rozumíme několik oblastí:

  • podporovat žáka v rozpoznání a korekci svého problému chování,
  • podporovat pozitivní momenty v jeho chování,
  • podporovat opakované zažití úspěchu ve škole,
  • podporovat okolí žáka v dosahování pozitivních změn.

Již dvacet let prožíváme informační boom podporovaný rozvojem informačních technologií. Od mateřské školy jsou děti vedeny k samostatnému vyhledávání informací. A naučí se to. Získávají zkušenost, že každá informace je dohledatelná. Výsledkem naší snahy, aby si děti dokázaly hledat informace je fakt, že to umí a využívají. Po nastoupení do školy, když ztratí respekt k učiteli (učitelce), tak nechápou, proč mají poslouchat a přijímat informace, které jim aktuálně "k ničemu neslouží". Důsledkem je ztráta atraktivity výuky.

Je pryč doba, kdy byl učitel hlavním přenašečem nové informace a byl ctěn všemi generacemi. Jako přenašeč nové informace je nezajímavý. Tuto roli velmi rychle ztrácí, často ji už nemá. Byl nahrazen kvalitnějšími informačními zdroji.

Učitel má dnes dva hlavní cíle:

  • naučit žáky informace adekvátně syntetizovat,
  • být vzorem.

Měl by svým každodenním přístupem a schopností vysvětlovat, dávat korekci tendenčním informacím uváděných v médiích, které zcela postrádají smysl zodpovědnosti za sekundární dopad svých informací. Učitel by měl být vzorem schopnosti dokázat žákům lásku k oboru, k vědění a poznávání. Přestává být nejvýznamnější, nakolik zná obor, který vyučuje - nejvýznamnější se jeví, nakolik svou osobou a přístupem dokáže k vyučovanému oboru žáky zaangažovat. Nakolik jim předvede co to je "být v práci srdcem", ne jen vykonávat činnost za mzdu.

Spolupráce školy

  • s odbornými pracovníky zařízení - psycholog, etoped
  • se zařízeními poskytující žákům informace v oblasti drogové prevence i práci s drogově závislými klienty
  • s pracovníky PMS ČR v rámci dohledu, dozoru pracovníka PMS a zabezpečuje výkon OPP, SPČ
  • s ostatními organizacemi - PPP, SPC, ÚP, OSPOD, PČR aj.

Učební obory

Škola má možnost každý rok otevřít tři dvouleté učební obory (práce ve stravování, stavební práce, lesnické práce). Absolvováním dvou let studia a úspěšným vykonáním závěrečné zkoušky žák získá střední vzdělání s výučním listem. Škola využívá jednotného zadání pro závěrečné zkoušky - NZZ.

Podmínky přijetí do některého z učebních oborů naleznete zde.

V případě sníženého počtu žáků lze otevřít třídu základní školy, do které jsou přijímáni žáci 8. a 9. ročníku, kteří jsou žáky povinné školní docházky devátým rokem.