Přijímací řízení

pro školní rok 2024/2025


V souladu s ustanovením § 59 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělání a vzdělání v konzervatoři, a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, vyhlašuji 1. kolo přijímacích řízení do prvních ročníků pro školní rok 2024/2025 – dvouleté obory s výučním listem:

Stavební práce – obor 36-67-E/02, denní studium (přijímáno 8 žáků)

Lesnické práce – obor 41-56-E/01, denní studium (přijímáno 6 žáků)

Práce ve stravování – obor 65-51-E/02, denní studium (přijímáno 6 žáků)

Všechny obory jsou ukončeny závěrečnou zkouškou, absolventi získají střední vzdělání s výučním listem.

Přihlášky do 1. kola přijímacího řízení do všech oborů se odevzdávají od 1. 2. do 20. 2. 2024 a to jednou z následujících možností:

- elektronicky prostřednictvím elektronické identity a přihlášením se do systému

- výpisem ze systému: k přihlášce bude přidělen unikátní identifikační kód, prostřednictvím něhož se řediteli zpřístupní údaje z přihlášky

- tiskopisem, stanoveným MŠMT

Povinné přílohy k přihlášce:

- potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání ve zvoleném oboru,

- výpis hodnocení z předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku ZŠ,

- psychologická nebo etopedická zpráva o uchazeči, popř. zpráva PPP či SPC o podpůrných opatřeních.

Způsob odevzdávání přihlášek: https://www.prihlaskynastredni.cz

Na přihlášce je závazně zvolena priorita oborů, obor na prvním místě je považován za prioritní - závazný. Pořadí oborů nelze měnit. Výsledky přijímacího řízení prvního kola budou v systému zveřejněny od 8. května 2024, uchazeč nalezne informace na základě přiděleného identifikačního kódu. Podobně budou výsledky zveřejněny také na webových stránkách školy – www.vustrilky.cz. Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí škola nerozesílá. Přijatý uchazeč nepotvrzuje přijetí zápisovým lístkem, přijetí je považováno za rozhodující pro nástup do oboru vzdělávání, pokud si uchazeč rozmyslí, že by chtěl raději na jinou školu, musí podat písemné vzdání se přijetí.

Do žádného z oborů uchazeči nekonají příjímací zkoušky pro školní rok 2024/2025.

Uchazeč:

- má zájem o daný učební obor

- musí mít ukončenou povinnou školní docházku

- má řádně vyplněnou přihláška ke střednímu vzdělávání

- má soudně nařízenou ústavní, ochrannou výchovu nebo předběžné opatření

- doloží výsledky svého vzdělávání za poslední dva ročníky ZŠ

- má zdravotní způsobilost ke vzdělávání vydané lékařem podle NV č. 211/2010 Sb.

- doloží etopedickou či psychologickou zprávu, pokud byla vydána

- o pořadí rozhoduje ředitel školy – průměrný prospěch, známky z matematiky a českého jazyka

(tiskopisy: www.prihlaskynastredni.cz, pro rodiče a žáky, ke stažení)

V prvním kole přijímacího řízení obdrží uchazeči / jejich zákonní zástupci písemně osobní registrační číslo pro přijímací řízení, toto číslo si prosím dobře uschovejte.

V období od 10. do 14. 5. 2024 mají zákonní zástupci uchazečů možnost nahlížet do spisu k přijímacímu řízení (v kanceláři školy po předchozí telefonické domluvě).

15. 5. 2024 - zveřejnění výsledků prvního kola